Sint-Janskruid – Hypericum perforatum

Hypericum perforatum

Sint Janskruid is een kruid dat tegenwoordig vooral bekendheid geniet omwille van zijn antidepressieve eigenschappen, maar het is een kruid dat van oudsher heel erg werd gewaardeerd, en waarover nog veel meer te vertellen valt.

Beschrijving

Sint-Janskruid is een 60 tot 70 cm hoge, overblijvende plant met kleine blaadjes en vertakte stengels met eindstandige bijschermen van goudgele bloemen.
De stengel is enigszins roodachtig, rond op doorsnede met twee uitspringende lijsten. De bladeren zijn tegenoverstaand en zittend, aan de onderzijde enigszins blauwig van kleur. Ze bevatten doorschijnende oliekliertjes die, als de blaadjes tegen het licht worden gehouden, op gaatjes lijken. De bloemen hebben vijf kelkbladeren en vijf ongelijke kroonbladeren die ook bezaaid zijn met oliekliertjes. Bij fijnwrijven van de bloemen tussen de vingers komt een rode kleurstof te voorschijn.

De vrij lange meeldraden die bovendien in groot aantal voorkomen gevende bloemetjes nog meer een “stralend” uiterlijk.
De vrucht is een driehokkige doosvrucht met gesnavelde, eivormige vruchtjes. Ondergronds bevindt zich een wortelstok.

De plant kent zijn hoofdbloei in de periode van de zomerzonnewende, maar wordt tot in september bloeiend aangetroffen. Men vindt het kruid terug op droge bermen, braakliggend land, aan bosranden en open plekken. Soms groeit het Sint-Janskruid in massa’s bijeen, zodat grote oppervlakten door zijn aanwezigheid geel of roodbruin worden gekleurd: een gevolg van het feit dat bloemen van deze plant één dag na het ontluiken reeds verwelken en dan een bruinrode kleur aannemen. De bloemen bevatten twee kleurstoffen, een gele en een rode; de laatste, hypericine genaamd, is onder meer aanwezig in kleine kliertjes die overal de kelk- en kroonbladen bedekken.

Teelt en Oogst

Sint-Janskruid vraagt een goeddoorlatende tot droge bodem en een standplaats in zon tot halfschaduw. De plant laat zich vlot vermeerderen door zaaien of scheuren, beide zowel in voor- als najaar.
Het kruid wordt geoogst bij het begin van de bloei, en vers of gedroogd verwerkt.
Ook de bloemen (voor de bereiding van Sint-Jansolie) worden geplukt als ze zich net geopend hebben. (De olie bereid uit droog kruid, bevat eveneens de werkzame stoffen, maar blijft kleurloos. Daarom wordt algemeen gekozen voor verse bloemen, omdat veel mensen de rode kleur met de werkzaamheid associëren.

(Terug naar boven)

Medicinaal Gebruik

Inhoudstoffen

 • Hypericine
 • Pseudohypericine
 • Hyperforine
 • Flavonoïden
 • Xanthonen
 • Phenolische Carboxylzuren (caffeïne-zuur, chlorogeenzuur, ferulinezuur en gentinezuur)
 • Etherische oliën
 • Carotenoïden
 • Alkanen
 • Chloroglucinol derivaten
 • Phytosterolen

Sint-Janskruid, klaar om te drogen. Foto: Zero-X - Creative Commons License

Eigenschappen

Anti-depressief: Sint-Janskruid werd historisch vaak aangeprezen als een zenuwtonicum, en wordt tegenwoordig vaak gebruikt bij milde tot matig-ernstige depressies. Lang werd verondersteld dat dit te maken had met de MAO-remmende eigenschappen van hypericine, en vooral hyperforine. Inderdaad blijken zowel de Mono-Amino-Oxidases van het type A en B er door te worden afgeremd, maar dat effect is waarschijnlijk te klein om relevant te zijn. Daarnaast blijken echter verschillende andere neurotransmittersystemen erdoor te worden beïnvloed (onder andere het serotonerge systeem, dus het systeem dat ook door de moderne antidepressiva – SSRI’s, type Prozac – wordt beïnvloed).
Ten gevolge van deze werking wordt de werkzaamheid van een aantal neurotransmitters verhoogd en wordt een normale stemming gehandhaafd of emotionele stabiliteit bereikt.
Extracten van Sint-Janskruid zijn in meerdere dierproeven getest om deze anti-depressieve eigenschap te bevestigen, en hierbij werd aangetoond dat de onderzoekende activiteit van muizen in een vreemde omgeving vergroot, en dat agressief gedrag bij sociaal geïsoleerde mannelijke muizen vermindert. Dit komt overeen met het effect dat men van antidepressieve bestanddelen verwacht.

Antiviraal: In vitro studies (dwz ‘in glas’, dus in de proefbuis, niet op proefdieren of -personen) hebben aangetoond dat hypericine en pseudohypericine duidelijke antivirale activiteit tegen de Herpes simplex (= koortsblaasjes) virussen van het type 1 en 2 vertonen, en ook tegen influenza A en B (griep) en het vesiculaire-stomatitis virus (een virus dat blaasjes in de mond veroorzaakt). Ook zouden deze stoffen actief zijn tegen het Epstein-Barr virus (klierkoorts).
Wetenschappers van het New York University Medical Center en het Weizmann Institute of Science in Israël hebben ook ‘in vivo’ (bij mensen of proefdieren) activiteit aangetoond tegen retrovirussen, en tegen twee leukemie veroorzakende virussen, dit alles op muizen.
Onderzoek heeft tenslotte uitgewezen dat er een zekere activiteit van hypericine bestaat tegen het Human Immunodeficiency Virus (HIV), maar het lijkt wel dat het hypericine daartoe licht nodig heeft om geactiveerd te worden.

Anti-bacteriëel: Een extract van Sint-Janskruid heeft antimicrobiële activiteit tegen zowel gram-negatieve als gram-positieve bacteriën. In dit opzicht heeft men onder andere al Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Proteus vulgaris, Escherichia coli en Pseudomonas aeruginosa onderzocht.

Gebruik

De belangrijkste toepassing van Sint-Janskruid is tegenwoordig de behandeling van depressie. Het kan wellicht ook gebruikt worden in de behandeling van chronische virale infecties en, uitwendig, in allerhande huidzalven.

In de behandeling van depressie is ondertussen al door tal van studies bewezen dat Sint-Janskruid in een gestandaardiseerde dosis van 500 tot 800 mg droog extract, bij milde tot matig ernstige depressies even effectief is als een klassiek antidepressivum, doch met minder bijwerkingen die bovendien beter te verdragen zijn.

Onderzoek lijkt ook het vermoeden te staven dat Sint-Janskruid een belangrijke adjuverende behandeling kan zijn bij infecties met Herpes simplex, Mononucleosis infectiosa (klierkoorts), en griep. Welke dosering hiervoor gebruikt dient te worden moet echter nog nader bestudeerd worden. Door de combinatie van een antivirale met een antidepressieve activeiteit wordt verondersteld dat het kruid ook zinvol kan zijn in de behandeling van het Chronische Vermoeidheids Syndroom. Maar vooral wordt tegenwoordig het eventuele gebruik van Sint-Janskruid bij de behandeling van HIV-infecties bestudeerd, hoewel voorlopig zonder duidelijk resultaat.

Naast deze toepassingen van het Sint-Janskruid zijn er in de literatuur nog heel veel andere te vinden, gaande van bronchitis over bedwateren tot frigiditeit en impotentie. Vaak gaat het hier om ‘afgeleiden’ van de bovenstaande gebruiksmogelijkheden: Bronchitis bv is vaak een virale infectie, terwijl bij frigiditeit en impotentie soms een depressieve component aanwezig kan zijn (primair of secundair). Voor het gebruik bij bedwateren zie ik een dubbele verklaring: ofwel gaat men er hierbij van uit dat, vermits bedwateren soms kan behandeld worden met een antidepressivum, ook Sint-Janskruid hiervoor gebruikt kan worden. Dit is echter een weinig waarschijnlijke verklaring, omdat Sint-Janskruid meer gelijkenis vertoond met de ‘moderne’ dan met de klassieke, tri-cyclische antidepressiva die gebruikt worden bij Bedwateren. Een meer waarschijnlijke verklaring is de volgende: St. Janskruid is ook een kruid dat de kwaliteit van de slaap kan verbeteren. Bedwateren wordt vaak beschouwd als een teken dat een kind ’te
vast’ slaapt, maar eigenlijk klopt die redenering meestal niet: Bij een erg vaste slaap zal nl de sluitspier van de blaas zelden of nooit ontspannen. Bedwateren komt eerder voor op ogenblikken van (te) lichte slaap, wanneer de prikkel om te plassen sterk genoeg is om de sluitspier te doen ontspannen. Als een kind met zo’n slaapfaze dan een middel neemt waardoor die slaapfaze niet of minder voorkomt, zal het dus ook minder makkelijk in bed plassen.
De dosering van het kruid voor kinderen vond ik nergens beschreven. Wel werd er in ‘Kids, Herb & Health’ uitgegaan van volgende berekening: de dosering voor een volwassene delen door 4 voor een kind van 20 kg, door 3 voor 25 kg en door 2 voor 35 kg.

Sint-Janskruid - Hypericum perforatum. Foto: Paul Busselen ©Het gebruik van het kruid bij angstproblemen kan verklaard worden vanuit dezelfde mechanismen die ook verantwoordelijk zijn voor de antidepressieve eigenschappen.

Sint-Janskruid wordt uitwendig vooral gebruikt onder vorm van een gemacereerde olie (zie ook bij basisrecepten). De indicaties zijn daarbij verbranding, spierpijnen en verstuikingen (hoewel voor de laatste twee indicaties eigenlijk beter aan Arnica kan worden gedacht), doch, gezien wetenschappelijk onderzoek naast wondhelende ook antibacteriële activiteit heeft aangetoond kan men er ook van uitgaan dat kleine verwondingen met Sint-Janskruid kunnen worden behandeld.

Bijwerkingen en Contra-indicaties

Sint-Janskruid is een kruid met een zeer geringe MAO-remmende werking (Mono-Amino-Oxidase) vooral van het bestanddeel hypericine. Voor stoffen met die werking geldt dat men moet opletten met Tyramine-bevatten voedingsstoffen (bv kaas). Maar geen paniek: nauwelijks één persoon die St-Janskruid gebruikt, houdt rekening met zijn voeding, in de zin dat hij kaas, bier, wijn, gist, pekelharing… e.d gaat vermijden, en toch heeft men nog geen enkel geval gerapporteerd van een hypertensieve crisis (aanval van gevaarlijk verhoogde bloeddruk) bij Sint-Janskruid. De MAO-activiteit is bovendien bijzonder klein, en speelt wellicht nauwelijks een rol in het anti-depressieve effect. De combinatie van Sint-Janskruid met MAO-remmende medicijnen dient wel te worden vermeden.

Daarnaast heeft het kruid een SSRI-werking (selectieve-serotonine-reuptake-inhibitor). Je moet daarom opletten voor de combinatie met andere stoffen met een al dan niet selectieve SRI-werking, bv de klassieke en moderne anti-depressiva, en Lithium.

Tenslotte heeft het kruid een invloed op het levermetabolisme: met name worden heel wat leverenzymen ‘geïnduceerd’, dwz hun hoeveelheid of werking neemt toe, waardoor bepaalde stoffen (de anticonceptie-pil is een bekend voorbeeld) sneller worden afgebroken. Dit betekent dus concreet dat sommige stoffen eventueel minder betrouwbaar werken, wat een probleem kan zijn bij bv de pil, maar ook bij antistollings-middelen (‘bloedverdunners’), medicijnen die afstotingsverschijnselen na orgaantransplantaties tegengaan en andere.

In Nederland moet er bij alle in de handel verkrijgbare Sint-Janskruid preparaten dan ook een bijsluiter aanwezig zijn die voor de hierboven beschreven risico’s waarschuwt.

Zoals eerder beschreven kan bij dieren het eten van Sint-Janskruid leiden tot foto-toxische reacties. Deze overdreven gevoeligheid voor zonlicht wordt dan ‘Hypericisme’ genoemd. In de wetenschappelijke literatuur zijn er nochtans zeer weinig vermeldingen van dit verschijnsel bij mensen: het lijkt met name voor te komen bij mensen die zeer grote doseringen nemen ter behandeling van een HIV-infectie.
Er wordt dan ook van uit gegaan dat de normale doseringen geen risico inhouden wat betreft deze fototoxiciteit.
Hierover lees je meer in mijn blogbericht van 20 juni 2008 over sint-janskruid en fototoxiciteit.

Tot slot kan nog vermeld worden dat Sint-Janskruid bij voorkeur wordt ingenomen bij de maaltijden, omdat het anders lichte maaglast kan veroorzaken.

(Terug naar boven)

Naamgeving

Zowel het Franse Millepertuis (mille apertures – duizend gaatjes), als het Latijnse achtervoegsel perforatum in de botanische naam slaan op de schijnbare ‘gaatjes’ in vooral de blaadjes van het kruid: door de aanwezigheid van doorschijnende oliekliertjes schijnen er gaatjes in te zitten.

Voor ‘Hypericum’ vond ik als verklaringen dat het vertaald kan worden als ‘een geestverschijning te boven komen’, en dit zou gebaseerd zijn op de overtuiging dat het kruid zo schadelijk was voor kwade geesten dat het voldoende was om er even mee te zwaaien om ze te verjagen.
Een andere, en mijns inziens plausibeler verklaring, is dat de naam ‘Hypericum’ verwijst naar de god Hyperion, vader van de zon in de Griekse mythologie. Een reden van deze verwijzing naar de zon is dat de bloemen zo schitterend geel zijn, en dat het kruid bloeit ten tijde van de midzomerzonnewende, de tijd dat de zon haar hoogste punt bereikt.

Voor de verklaring van Sint-Janskruid / Johanniskraut / St.Johnswort verwijs ik naar de paragraaf over Geschiedenis en Folklore.

Volksnamen

Nederlands: Eén bron geeft ‘Balderkruid’ aan, maar het is hierbij niet duidelijk of dit effectief een volksnaam was, of dat de auteur (D. Houbrechts, zie bronnen) hiermee zelf de link wilde leggen naar de legende van de dood van Balder (zie Geschiedenis en Folklore).
Hertshooi, Jaagt-den-Duivel, Jachtenduvel, Jichtenduvel, Johanneskruid, Johanniskruid, Johannesbloed, Aalbeskruid, Heksenkruid, Duivelskruid, Duivelsdruif, Bokstalen, Godegewaar(thee), Kroontjeskruid, Oliebloempje, Peerka, Peerkum, Perikamp, Scharnokel, St-Pieterskruid, Wonderkruid.
Engels: St.Johnswort
Duits: Johanniskraut
Frans: Millepertuis

(Terug naar boven)

Sint-Janskruid - Hypericum perforatum. Foto: Paul Busselen ©

Geschiedenis en Folklore

De mythe van het de dood van Balder is misschien wel één van de best bekende in de ‘kruidenwereld’:

Balder, de Germaanse zonnegod, was door vrijwel iedereen zeer geliefd, en alle dieren en planten hadden gezworen hem nooit een haar te krenken… Alle levende wezens dus, behalve de maretak , die hield zich op dat ogenblik afzijdig. (In mijn vertaling van de Edda wordt overigens gezegd dat om de mispel gaat, niet de maretak zoals in de volkse overlevering wordt gezegd. Ik heb daar lang over gedubt, maar de verklaring daarvoor is wellicht eenvoudig: de vertaler, of meer waarschijnlijk de corrector van de drukproeven, is weinig bekend geweest met ‘magische’ planten. Als vertaling voor het IJslandse woord voor maretak heeft er waarschijnlijk ‘mistel’ gestaan, maar dat is vervolgens vervangen geworden door het vertrouwder in de oren klinkende ‘mispel’) Loki, een van de andere goden, was behoorlijk jaloers op de populariteit van Balder. Hij maakte daarom een speer van een maretak, en gaf die aan Hodir, de blinde tweelingbroer van Balder, en hielp deze zijn speer te richten. Toen deze (zonder het doel te kennen) zijn speer gooide, werd Balder dodelijk verwond. Om Balder nooit te vergeten, lieten de andere goden vervolgens het Balderkruid, het St Janskruid, uit zijn bloed ontspruiten. Als je op de bloemknoppen knijpt, komt daar trouwens het bloed van Balder uit, en als je een blaadje tegen het licht houdt, zie je de gaatjes die door de speer zijn gemaakt.

Na de kerstening werd het verhaal van Balder vervangen door het volgende: Het kruid is ontstaan uit het bloed van Johannes de doper: Salome, dochter van Pontius Pilatus Herodes (dank aan Xander voor de correctie van een fout die ik zelf had moeten opmerken), mocht van haar vader een keer een wens doen. Haar moeder Herodias fluisterde haar in om het hoofd van Johannes de Doper te vragen. Zeer tegen zijn zin deed vader dit. De dochter doorprikte vervolgens zijn tong, die haar dikwijls op haar nummer had gezet, met een haarspeld.
En soms wordt het St Janskruid een bloem die aan het lijdensverhaal van Christus herinnert: Het bloed van Christus zit in de bloemknoppen en de vijfkroonblaadjes verbeelde de vijf wonden van Jezus. De ‘gaatjes’ in de bladeren zijn de wonden veroorzaakt door de doornenkroon.

Een andere christelijke legende verteld dat het Sint-Janskruid zo sterk was dat het er voor zorgde dat niemand meer ‘slecht’ was, hierdoor had de duivel geen werk meer want hij kreeg geen slechteriken meer in de hel. Hierover heeft hij zich zo kwaad gemaakt dat hij op een gegeven dag zijn klauwen in het Sint-Janskruid heeft gezet, met als doel het te vernietigen. De gaatjes zijn de afdrukken van de klauw van de duivel. Hier komt ook uit voort dat men het Sint-Janskruid ook in de volksmond kent onder de naam “Jaagt-den-duivel”, want hij heeft uiteindelijk de duivel overwonnen en is niet gestorven, wordt zelfs in deze tijd nog gebruikt om de duivel te weren, de oude boerenbevolking in Noord-Brabant hangt nog steevast een bosje Sint-Janskruid in destaldeuren en in de voordeur van de boerderij.

Vanuit de Germaanse mythologie is er nog een andere verklaring voor het rode sap van het St-Janskruid, en dan wordt het beschouwd als het bloed van Wodan/Odin, die door een everzwijn werd verwond.

Gedroogd Sint-Janskruid. Foto: Zero-X - Creative Commons LicenseSint-Janskruid wordt al zeer lang medicinaal gebruikt. Dioscorides, de belangrijkste arts van het oude Griekenland,
gebruikte het bij de behandeling van heel wat verschillende aandoeningen.
In de middeleeuwen gebruikte men de plant bij de bereiding van verschillende remedies maar ook als “duivelsverjager” of “fuga daemonium”. Aan de zolder van de huizen hing men boeketjes met Sint-Janskruid om zich te beschermen tegen kwade geesten en heksen. Het kruid verspreidt bij het drogen een naar wierook zwemende geur. Deze geur werd beschouwd als aangenaam voor god maar hij weert de duivels af.
Het uitdrijven van het kwaad (depressies) kan teruggevonden worden in moderne behandelingen op basis van Sint-Janskruid.
Volgens een legende zou iemand die voor het slapengaan op Sint-Janskruid trapte de hele nacht door elfen wakker worden gehouden.
In het begin van de 16e eeuw was de beroemde Zwitserse arts Paracelsus (die de signatuurleer op schrift stelde) een voorstander van Sint-Janskruid voor de behandeling van wonden, omdat de plant zelf zoveel openingen of wonden vertoont. Ook zei hij, dat men het kruid in de bloeitijd niet alleen onder zijn baretje, maar ook aan de boezem en in de handen moeten dragen en het ’s nachts onder het kussen moeten leggen, omdat God een groot geheim in het kruid gelegd heeft.

Symbolisch gebruik

Sint-Janskruid kan met Litha (midzomer) als wierook verbrand worden.
Verzamel het kruid ook op Midzomerdag, en gebruik het voor rituelen in verband met onoverwinnelijkheid, persoonlijke kracht, wilskracht.

(Terug naar boven)

Andere toepassingen

Cosmetisch: In de cosmetische industrie worden extracten van dit kruid verwerkt in shampoos en haarlotions om afbreken van het haar tegen te gaan.
Aftreksels van de bloeiende toppen en bladeren kunnen als toevoegsel aan het badwater worden gebruikt en werkt verstevigend voor de huid.

Culinair: Sint-Janskruid wordt vooral geteeld om zijn medicinale werking en heeft in de keuken niet veel toepassingen. Zelfs thee van Sint-Janskruid ga je niet echt drinken voor de goede smaak. In eeuwenoude kruidenboeken duiken recepten op waarbij Sint-Janskruid wordt verwerkt in bier.

Verfstof: Zowel de bloeiende toppen als het gehele kruid worden gebruikt om stoffen te verven: Met bloeiende toppen geeft men wol een oranje-gele kleur, met het gehele kruid is het resultaat eerder citroengeel. Ik vond niet terug wat als loog wordt gebruikt.

(Terug naar boven)

Deze buttons respecteren je privacy (zie info):

90 thoughts on “Sint-Janskruid – Hypericum perforatum

 1. Hallo,

  De site is heel mooi. Maar wat ik zoek staat er niet in.
  Ik volg een cursus Herborist. Mijn eindwerk gaat over Sint-janskruid.
  Ik zit met een vraag waar heel weinig informatie over is.
  Hebben berghertshooi, fraai hertshooi, gevlekthertshooi,, gevleugeld hertshooi, liggendhertshooi en ruig hertshooi dezelfde werking als Sint-janskruid?
  Graag ik hier zo spdeig mogelijk een antwoord op gehad.

  Groetjes,
  Ingrid

 2. @Ingrid: Ik heb even gegoogeld op ‘hypericin hypericum’, en kreeg volgend
  artikel als één van de eerste hits:
  Hypericin and Pseudohypericin Contents in Some Hypericum Species Growing in Turkey.
  Het gaat erover, dat men een aantal andere hypericumsoorten heeft
  onderzocht op hun gehalte aan hypericine en hyperforine, en dat de
  meeste soorten, met uitzondering van Hypericum heterophyllum inderdaad
  deze twee stoffen, die als de belangrijkste werkzame stoffen van
  st-janskruid worden beschouwd, bevatten.
  De samenvatting besluit, dat vermits in H. montbretti en H.
  triquetrifolium zelfs hogere gehaltes aan deze stoffen worden
  aangetroffen dan in H. perforatum, het dus zinvol kan zijn om deze
  soorten van naderbij op hun werkzaamheid te gaan onderzoeken.

  Ik hoop dat je hiermee al iets verder komt? Ik denk dus dat je er van
  uit kan gaan dat een aantal andere soorten hertshooi ook werkzaam zou
  kunnen zijn (vermits ze ook hypericine en hyperforine bevatten), maar
  dat hier onvoldoende over bekend is om daar met zekerheid uitspraken
  over te kunnen doen.

 3. Ik neem sinds een week Sint-Janskruid ter behandeling van een lichte depressie en heb sedertdien een opgeblazen gevoel in de maag en de darmen en ben ontzettend moe. Zou het ene met het andere kunnen te maken hebben ?

  1. Beste,

   Ik heb al een paar jaar hoge bloeddruk en geen een bloeddruktablet kan ik verdragen en de bloeddruk gaat ook niet omlaag. Dit heeft te maken met mijn angsten. ( Straatvrees)
   De huisarts heeft me gisteren Hypericum peforatum voor geschreven. 3 keer daags 300mg. Nu lees ik bij anderen dat dat de bloeddruk nog hoger maakt. Nou durf ik er niet aan te beginnen maar ik moet wel iets doen want zonder iets gaat het ook niet goed. Wat kan ik nou het beste doen? Toch een tijdje uitproberen? Het vreemde is dat ik op alles wat ik moet pakken voor mijn gezondheid, heel erg heftig reageer. Alvast bedankt voor u antwoord. Fijne dag, Margreth

 4. In een artikel op Herb World News Online vind je een vrij goede samenvatting/bespreking van een onderzoek naar bijwerkingen bij SJW (St John’s Wort, Sint-Janskruid) en klassieke antidepressiva.

  In het onderzoek werden de spontaan gerapporteerde bijwerkingen van SJW en AD met elkaar vergeleken, en werd opgemerkt dat in geval van SJW er veel minder bijwerkingen werd gerapporteerd.
  Terecht wordt opgemerkt, dat dit ten dele kan te maken hebben met het verwachtingspatroon van de patiënten: bij kruiden zullen minder mensen bijwerkingen verwachten dan bij klassieke geneesmiddelen, en ze zullen klachten dan ook minder in verband brengen (of zelf minder opmerken) dan bij gewone geneesmiddelen.

  Bij de meest frekwent gerapporteerde bijwerkingen van Sint-Janskruid stonden echter zowel gastro-intestinale klachten (maagdarm klachten) als een gevoel van moeheid, dus het is inderdaad niet onwaarschijnlijk dat jouw klachten toch verband houden met het kruid.

 5. Hallo Anne Tanne wat is dit leuk, de beschrijvingen van al de kruiden, foto’s, gedichten enz. Het was 24 juni feest van Sint Jan. Stond op de scheurkalender van happinez. Zelf heb ik een flesolie al jaren staan met aftrekksel van de bloempjes van de Sint Janskruid.
  Het recept was van een vriendin die is overleden, een herrinnering aan haar.
  Ik kom zeker meer keer op bezoek op deze site!

  Vriendelijke groet,

  Joke

 6. Hallo Anne Tanne,

  Ik wil starten met St-Janskruid om een lichte depressie te overwinnen. Mijn vraag is welke producten zijn van betrouwbare kwaliteit en wat moet de samenstelling zijn?

  Hartelijk dank,

  Dirk

 7. Ik las dat St. Janskruid ook gebruikt kon worden bij mensen met MDS. Ik lees hier dat er opgepast moet worden als je dit gebruikt in combinatie met Lithium.

  Heeft u meer informatie hieromtrent?

 8. @Sofie: Zoals je hierboven al kan lezen:

  Daarnaast heeft het kruid een SSRI-werking (selectieve-serotonine-reuptake-inhibitor). Je moet daarom opletten voor de combinatie met andere stoffen met een al dan niet selectieve SRI-werking, bv de klassieke en moderne anti-depressiva, en Lithium.

  Als je gelijktijdig Lithium en Sint-Janskruid gebruikt, moet je dus opletten omdat ze mekaars werking, maar ook mekaars bijwerkingen kunnen versterken, en je weet allicht dat de bijwerkingen van Lithium erg vervelend kunnen zijn.
  Ik weet niet meteen vanbuiten of het gebruik van Sint-Janskruid ook de bloedspiegels van Lithium kan beïnvloeden, want in dat geval moet je dus helemaal opletten. Het is weliswaar zo, dat als Sint-Janskruid de bloedspiegel van een ander medicijn beïnvloed, het gaat om een verlaging van de spiegel, maar dat betekent ook, dat als je door omstandigheden plots stopt het het gebruik van Sint-Janskruid, de spiegel van het beïnvloedde medicijn gaat stijgen.
  Mijn raad: bespreek het voornemen om Sint-Janskruid met Lithium te combineren zeker met je behandelende arts. (Echt niet bang zijn om dat te bespreken: in het instituut waar ik werk, werd tijdens een nascholingsbijeenkomst over anti-depressiva voor de psychiaters heel expliciet ook over Sint-Janskruid gesproken.)

 9. Hoi

  Interessant om te lezen zeker de mythes 🙂
  Ik neem het al heel lang en als mijn potje op is en ik niet op tijd nieuwe gehaald heb krijg ik terug last van mood swings, neerslachtigheid en te emotioneel reageren. Ik ben dus erg tevreden met Sint-janskruid. Zeker omdat me eerst Tranxene werd voorgeschreven en ik dit niet wou nemen. Ik ben wel een beetje bang omdat ik zwanger wil worden en blijkbaar is het dan niet aangeraden Sint-Jans te nemen :s, allé, op de ene site lees je dit en op de andere dat..

  Groetjes

 10. Hallo,

  Een mooi stuk over deze plant, vooral het medisch deel!
  Eén feit is echter onjuist: Salome is de dochter van koning Herodes (Filippus) en zijn vrouw Herodias, dus absoluut NIET van Pontius Pitalus…….
  Tot uw dienst.
  Groeten,
  Xander

 11. Wat doet het me deugd om zo een gedetailleerde uitleg over Sint Janskruid te lezen. Ik ben zelf een kleine week geleden gestart met Sint Janskruid (Zibrine) om mijn moodswings en emotionele uitbarstingen wat onder controle te krijgen. Ik ben zo al wat gevoelig door hormonale schommelingen en door te stoppen met roken ( nu 10 weken) heeft die periode zich uitgebreid over de gehele maand… Allee zo vermoed ik toch want ik heb ondertussen ook gelezen dat nicotine de aanmaak van bepaalde neurotransmitters waaronder serotonine, dopamine en noradrenaline stimuleert. Omdat opnieuw beginnen met roken GEEN optie is en ik zeker niet aan de antidepressiva wil hoop ik dat Sint Janskruid mij een uitkomst biedt! De kalmerende eigenschappen doen hun werk al…nu is het nog afwachten of het emotionele aspect ook gaat aangepakt worden. Tis te hopen van wel 🙂

  Proficiat met je blog! Ik zal hier nog vaak komen lezen.

 12. Ik voel me de laatste tijd vermoeider, een beetje lusteloos. Ik had ook terugkerende opvlakkerende periodes van virale infecties met heel veel mondblaasjes. Ik ging zelf op zoek naar iets die me misschien wat minder lusteloos, minder moedeloos zou maken en op de koop toe helpt Sint-Jans kruid dan ook nog bij herpes virus en virale infecties. Ik hoop hiermee een uitweg te vinden…

 13. Vraagje:

  Bij ons op de zwangerschapsyoga gaf onze begeleider aan dat je vanaf week34 van je zwangerschap kon beginnen met pirineum massage met st janskruidolie. Klopt dit? Als ik zo op de site kijk waar het allemaal voor gebruikt wordt, vind ik dit er niet in terug. Kan het schadelijk zijn voor je kindje?

 14. Vraagje:

  Mooie informatieve website waardoor ik hoop dat je het antwoord op mijn vraag misschien wel weet. Ik kan het namelijk niet vinden op internet.
  Wegens wat klachten heeft de dokter een hypericum olie voor geschreven om mee te masseren. Nu wil ik graag weten of het schadelijk is om deze olie te gebruiken als je zwanger wil worden of als je zwanger bent?

  Groet

 15. Ik durf geen uitspraken doen over het extern gebruik van Sint-Jansolie tijdens de zwangerschap.
  In elk geval wordt het inwendig gebruik van hypericum tijdens zwangerschap afgeraden, omwille van de resultaten van onderzoek bij proefdieren. Tot nu toe zijn er een paar gevallen beschreven van baby’s geboren nadat moeder het kruid inwendig had gebruikt. Bij één van de kinderen waren vlak na de geboorte een paar probleempjes waarvan niet met zekerheid uit te maken viel of dat samenhing met het hypericum-gebruik.
  Over het gebruik van de olie tijdens zwangerschap vind ik inderdaad helemaal niets terug… Ik moet je dus ook een antwoord schuldig blijven.

 16. beste,

  ik heb een vraagje:ik heb op het ogenblik depressie,spanningen,angst(angstaanvallen)
  nu is mijn vraag of sint-janskruid mij hier kan bij helpen? en zo ja in welke vorm ik dit dan kan innemen?ik moet er nog wel bij vertellen dat ik op het ogenblik medicatie neem om mijn bloeddruk te verlagen.

 17. @gerwin: Ik vind het niet verantwoord om op dit soort vragen zomaar via het net antwoord te geven, en bovendien valt dat ook buiten het bestek van wat ik met dit blogje wil doen.
  Richt je hiervoor bij voorkeur tot iemand die voldoende vertrouwd is met medicinaal handelen met kruiden. Overigens zijn heel veel huisartsen tegenwoordig ook op de hoogte van de gebruiksmogelijkheden van sint-janskruid.

 18. Beste ,

  Ik voel me al maanden slecht,draaierig, moe ,verward volgens de arts een depressie ,heb weken sulpride gebruikt maar ben daar een week mee gestopt.Nu heb ik net sint janskruid van kruidvat gaan halen.is dit goede of haal ik beter bij de apotheek?

  1. Daar mag je zeker niet zonder meer van uitgaan…
   Er zijn veel soorten Hypericum, maar alleen H. perforatum staat als medicinaal kruid bekend. Over H. olympicum is in die zin nauwelijks iets te vinden.

 19. Toch is het zo dat st janskruid bloeddrukverhogend werkt en het hartritme forser maakt. Zo voel je je overdag en ook ’s nachts wat ‘opgejaagd’. Zo is het althans bij mij, en ik houd me aan de voorgeschreven dosis. Of is juist dàt de antidepressieve werking? Dan toch wel graag zonder dat wat zich nu als stress voordoet!

  1. Interessante observatie… (al ben jij daar natuurlijk niks mee – dat ik dat interessant vind…)
   De werkzame stoffen in st-janskruid zijn scheikundig enigszins verwant met de antidepressiva uit de klassieke geneeskunde.
   En daar is altijd de waarschuwing op zijn plaats dat de patiënt in de eerste zes tot acht weken zich als (ongewenste) bijwerking erg opgejaagd kan voelen, en dat pas na ongeveer die periode het anti-depressieve effect duidelijk wordt.

   Ik ben daarom wel benieuwd te horen hoelang jij al sint-janskruid gebruikt.

  2. nu dit heb ik niet, net het tegenovergestelde… raar… mij maakt het juist rustiger, mijn stress is weg. stress is aanmaak noradrenaline… hyper allert… neem nu 2 maal 600 per dag, elke 8 uur.. voel me rustig… raar…

   1. Dat hoeft niet ‘raar’ te zijn…
    Bijwerkingen van een middel (of het nu een allopatisch of een fytotherapeutisch geneesmiddel is), zijn bijwerkingen die bij een aantal van de gebruikers, soms minder dan 0.1 % voorkomen… gelukkig maar!

 20. ik zit in een zware memopauze, althans de voorloper ervan…
  angst, slaapstoornissen, noradrenaline attacks.. wat je maar kan krijgen heb ik… ik neem geen hormonen maar was in alternative behandeling met BICON 2000. goed geholpen op lichamelijk vlak. nu enkel nog geestelijk die depressie. St Janskruid neem ik nu. 2 maal 600… maar ik woon in Egypte en heb elke dag volle zon. mijn huid is overgevoelig, prikkelend, iedere aanraking is pijn. het licht brand in mijn huid, laat staan de zon! ik lees over H.P en overgevoeligheid… neem ik te veel??? geen dokter hier… 1 ding… ik heb het nodig en het werkt!!! zonder ben ik niet leefbaar voor familie en vriend. hier heet het “SAFAMOOD Forte”. wat denk jij hier van? per mail graag antwoord als het kan

  1. De dosering die je gebruikt valt zeker binnen de normale dosering, maar het lijkt dat jij één van die mensen bent die fotosensitiviteit ontwikkelen bij gebruik van sint-janskruid.
   De fotosensitiviteit wordt met name veroorzaakt door hypericine, dat ook verantwoordelijk is voor minstens een deel van de positieve effecten.
   Als het echt niet mogelijk is om je voldoende te beschermen tegen de zon, zou je eventueel een ander preparaat kunnen proberen, in de hoop dat de verhouding hypericine/hyperforine en eventuele andere werkzame stoffen anders is.

 21. HALLO,

  IK BEN MANISCH DEPRESSIEF;
  VOLGENS MIJN HUISARTS KAN ST-JANSKRUID MANISCHE OPSTOTEN VEROORZAKEN;
  vOLGENS MIJN HOMEOPAAT IS HET JUIST GESCHIKT OM MANISCH DEPRESSIVITEIT TE BEHANDELEN;

  kORT NA HET INNEMEN HEB IK INDERDAAD EEN NOGAL ERNSTIGE MANISCHE OPSTOOT GEHAD; IK COMBINEERDE HET WEL MET maca (uit peruviaanse plant.
  Uiteindelijk neem ik het nog maar 14 dagen en ben al een week gestopt met maca.
  Wat is er waar van dit alles.

  Daniëlle

  1. @Daniëlle,

   Ik moet je huisarts gelijk geven…

   De werkzame stoffen in st-Janskruid vertonen gelijkenis met SSRI’s (selectieve serotonine re-uptake inhibitoren), een groep van antidepressiva. Van die antidepressiva is geweten, dat ze soms een manische opstoot kunnen uitlokken.
   In het tijdschrift Biological Psychiatriy van december 1999 is een artikel verschenen met als titel ‘Mania associated with St. John’s wort ‘ (Manie geassocieerd met Sint-Janskruid),

   Samengevat komt het artikel hierop neer: Op basis van twee gevalsbeschrijvingen van patienten die een manische opstoot ontwikkelden kort nadat ze starten met Sint-Janskruid, komt men tot volgende aanbeveling:
   “Zoals andere antidepressiva kan ook Sint-Janskruid hypomanie, manie of versnelde stemmingswisselingen uitlokken, zeker in patienten met occulte (verborgen, nog onbekende) manisch-depressieve stoornis. Omdat de meerderheid van de mensen die het kruid gebruiken dat doen zonder follow-up door een psychiater, is het risico van een door sint-janskruid uitgelokte manie zeker reëel. Artsen zouden daarom patienten zeker moeten screenen op een voorgeschiedenis van manie of hypomanie, vooraleer aan te bevelen om hun depressie met Sint-Janskruid te behandelen.”

   referentie van het artikel: ‘Mania associated with St. John’s wort‘, Nierenberg AA, Burt T, Matthews J, Weiss AP. Biol Psychiatry 1999 Dec 15; 46(12):1707-8

 22. Beste Anne

  Kan het zijn dat zibrine(sintjanskruid)een Prikkelend,brandend gevoel geeft aan handen en voeten? ik neem nu meer dan 1 maand een pilletje en heb dit gevoel of zou dit iets te maken hebben met de zon en die iname van pil?

  Vriendelijke groeten Heidi

  1. Heidi, dat sluit ik zeker niet uit… Lees hierboven even de reactie van Ines Demul die sinds ze St-Janskruid gebruikt last heeft van vergelijkbare verschijnselen: “mijn huid is overgevoelig, prikkelend, iedere aanraking is pijn. het licht brand in mijn huid, laat staan de zon!”

 23. Inderdaad, ik ben blij dat ik ergens niet alleen ben met dit gevoel!Hopelijk kan Ines als ze dit leest ondertussen er al iets meer over vertellen. Ik ga het alvast bij mijn volgend bezoek aan de dokter melden ! Alvast bedankt Anne voor het snelle antwoord groeten Heidi

 24. Hoelang mag men doorgaan met het nemen van Sint Janskruid. Dient men deze regelmatig te onderbreken? En hoe bouwt men dit eventueel af.

 25. Hallo,

  Ik wou nog even laten weten dat ik ondertussen ben gestopt met het innemen van de pilletjes. Ik heb niet afgebouwd en heb ondertussen een gesprek gehad erover met de huisarts. Nu ik gestopt ben kan ik enkel laten weten dat het degelijk aan het gebruik van het sint janskruid lag die jeuk en prikkelingen en brandig gevoel……. wel te zeggen als ik in de zon kwam tijdens het werken in de tuin!groeten Heidi

 26. Sinds kort is de deur van mijn Maastrichtse leverancier gesloten. Kan iemand mij vertellen waar ik los Johanneskruid kan kopen, dus niet in voorverpakte kleine zakjes ?
  Jos

 27. Hallo Anne Tanne, ik wou hier even meedelen dat ik Sint Janskruid olie met succes heb gebruikt voor de behandeling van een chronische ontsteking in mijn schouder. De pijn was zo erg dat ik zelfs niet meer kon schakelen met de auto, niet meer kon rekken, mijn ganse arm deed er pijn van en deze pijn hield de ganse dag aan, in mijn bed moest ik mijn arm ondersteunen met een kussen.
  Ontsteking remmende medicatie slaat al lang niet meer aan bij mij, en een goede vriendin van mij gaf me de raad eens te proberen met St janskruid olie,ik wreef er mijn schouder 3 maal per dag goed mee in, en na een paar dagen had ik al veel verbetering. Heb dan ook schokterapie gevold met de kinesist en die twee samen hebben mij erdoor geholpen. Maar het was de olie die de pijn die ik constant voelde deed weg gaan, vanaf nu staat deze Olie dan ook in mijn medicijnkastje.
  Groetjes – Rita

 28. Interessant zo’n uitgebreid artikel, dank je wel hiervoor! Ik zou graag willen weten hoe je vers Sint Janskruid kunt verwerken. Ik pluk het hier in de valleien (Turkije). Het wordt op de markt ook gedroogd te koop aangeboden maar de mensen die het verkopen kunnen mij alleen vertellen dat “het overal goed voor is”….. dus meer info is erg welkom! Bij voorbaat vriendelijk dank!

 29. Ik zoek gedroogd st janskruid wie kan mij daar aan helpen of war kan ik het kopen dus takken geen poeder
  groetjes m de jong

 30. Graag uw advies over het volgende:

  Ik gebruik SJK sinds enkele weken van het merk Solgar. Dit zijn capsules met
  300 mg SJK kruidenpoeder, en 175 mg gestandariseerde SJK kruid extract (0,5 mg (=0,3%) Hypercin.

  Op de verpakking staat dat 1 capsule per dag de voorgeschreven dosis is, alleen in overleg met arts mag deze dosis verhoogd worden.

  Toch kom ik overal andere voorgeschreven doses tegen om behandeling tegen lichte tot matige depressie effectief te laten zijn, met als voorbeeld bovenaan uw pagina (www.annetanne.be):

  “In de behandeling van depressie is ondertussen al door tal van studies bewezen dat Sint-Janskruid in een gestandaardiseerde dosis van 500 tot 800 mg droog extract, bij milde tot matig ernstige depressies even effectief is als een klassiek antidepressivum, doch met minder bijwerkingen die bovendien beter te verdragen zijn.”

  kunt u me vertellen hoeveel capsules ik mag innemen om mijn matige depressie het hoofd te bieden?

  Vriendelijk dank
  Willem

  1. Neen.
   Ik verwijs hiervoor naar wat ik ook elders op mijn site schrijf:
   “Ik wil echter vooraf aangeven, dat ik niet inga op vragen naar de behandeling met kruiden van kwalen allerhande. Ik ben hierin absoluut onvoldoende geschoold, bovendien is het onmogelijk om op afstand een goede diagnose te stellen, laat staan een verantwoorde behandeling te starten.
   Heb je een vraag in verband met kruiden en zwangerschap, richt je dan in eerste plaats tot je eigen verloskundige/huisarts/gynecoloog.”

 31. Hallo,

  Ik neem al enkele jaren wellbutrine 300 (antidepresiva), mag ik dit samen gebruiken met st-janskruiden?
  alvast bedankt

  1. Het ishoe dan ook niet slim om zonder meer twee stoffen met een gelijkaardige werking zonder overleg met je arts samen te gebruiken.
   De combinatie van Bupropion (= Wellbutrin) met Sint Janskruid wordt in elk geval afgeraden.

 32. Hallo,

  Ik gebruik sinds 2 dagen STK, maar ik ben heel gevoelig voor medicijnen en voel het direct als ik het slik. Wat me opviel (ik lijd aan slapeloosheid) is dat ik al 2 dagen als een blok in slaap val en erg levendig droom. Daarnaast voel ik me overdag ook moe, hierbij. Alhoewel ik een soort van loomheid ervaar, werd ik ook erg emotioneel vanochtend. Herkent u dit beeld?

  1. Wat je slaap betreft: SJK wordt ook wel eens aangeraden voor kinderen met slaapproblemen, het is dus een (bij)werking die vrij frequent is.

   Wat het emotioneel zijn betreft: de actieve stoffen in het kruid hebben een werking die vergelijkbaar is met die van SSRI’s, een klasse van antidepressiva. En bij die antidepressiva is het belangrijk om de mensen die ze gebruiken op de hoogte te brengen, dat hun stemming in een eerste faze eerder negatief kan beïnvloed worden, dat ze meer stemmingwisselingen vertonen of wooral zich wat opgejaagd voelen.

 33. Hallo

  Ik wil starten met SJK (Zibrine forte) voor overdag maar mag ik dit innemen in combinatie met een Benzodiazepine product (dit neem ik enkel s’avonds)?

  1. Hoewel SJK de werking van heel wat medicijnen vermindert, wordt in de literatuur vooral een versterking van de werking van benzo’s beschreven.

   Je schrijft: “ik wil starten met SJK voor overdag…”
   Hou er echter rekening mee, dat SJK niet een middel is met onmiddelijk effect, maar iets dat je gedurende een langere termijn regelmatig moet gebruiken om er een constante bloedspiegel van op te bouwen om er de werkzaamheid van te ervaren.
   De werkzame stoffen van SJK hebben ook een lange halfwaardetijd (> 24 uur). Als je dus een bepaalde spiegel hypericine in je bloed hebt bv om 12.00 ’s middags, is die spiegel de volgende middag nog niet lager dan de helft van daags tevoren, indien je sinds de vorige dag geen SJK meer hebt ingenomen. Het is dus niet omdat je alleen overdag SJK neemt, dat het ’s nachts niet meer werkzaam is.

   Benzo’s zijn medicijnen die heel snel gewenning veroorzaken, waarvan je dus een steeds hogere dosis nodig hebt voor hetzelfde effect. Het zou echter kunnen, dat je na start met SJK langere tijd op dezelfde dosis kan blijven. Let echter op bij het stoppen met SJK: de effecten van de benzo’s gaan op dat ogenblik waarschijnlijk ook snel verminderen, waardoor het mogelijk is dat je de neiging gaat hebben de dosis benzodiazepines snel te verhogen omdat je je gejaagder voelt.
   Ik zou daarom suggereren dat je in de periode dat je SJK gebruikt probeert om de benzodiazepines zo ver mogelijk af te bouwen.

 34. Hoi,

  Fijne website,heel informatief!
  Ik heb nog een vraagje over sint-janskruid,namelijk of het op het spijsverteringsstelsel werkt als je het inneemt? Ik heb nogal gevoelige darmen..dus moet heel voorzichtig zijn met wat ik tot me neem.Alvast bedankt voor je reactie,

  Groetjes,
  Elisa

 35. Ik neem als medicijnen Asaflow (bloed doorstroming) Betahistine (tegen duizeligheid, ik heb de ziekte van Ménière) en als pijnstiller paracetamol. Mag ik daarbij Sint-Janskruid nemen?
  Dank en vriendelijke groet,
  Jan Goris

 36. Hallo, een paar jaar geleden ik heb Mentale Balans-dragees van Kneipp genomen, maar ik zie nu dat zij niet meer leverbaar. Kent U een dezelfde product misschien dat ik kan nemen? Dank U

 37. beste,ik ben erg vermoeid dus puur stress zoals huisdokter zegt en heb heel vaak hyperventilatie aanvalen,angsten en opgejaagd gevoel,maar chemische medicatie wil ik niet innemen.Zou het zibrine forte me helpen tegen stress????
  Alvast bedankt!!!

 38. Ik lees net over Hypericum het volgende:…..”en toch heeft men nog geen enkel geval gerapporteerd van een hypertensieve crisis (aanval van gevaarlijk verhoogde bloeddruk) bij Sint-Janskruid”. Ik kan melden dat ik na gebruik van dit kruid (ca. 10 jaar geleden vanwege PMS klachten)wel degelijk een enorme hypertensie heb gehad. Het duurde even voor ik in de gaten had dat het aan het St. Janskruid lag, want niemand had me hiervoor gewaarschuwd. Na stoppen met de inname was de bloeddruk na 3 dagen weer normaal.

  1. Dankjewel voor je aanvulling.
   Uit je beschrijving vermoed ik dat er bij jou inderdaad sprake was van een flink verhoogde bloeddruk, zonder dat er sprake was van een hypertensieve crisis. Bij een hypertensieve crisis wordt je meestal meteen opgenomen en is het belangrijk om binnen enkele uren de bloeddruk tot meer normale waarde te doen dalen. De bloeddruk is dan immers verhoogde tot meer dan 210/130 mm Hg (21/13 cm Hg zeggen we in België…)

 39. Hallo AnneTanne

  Zeer interessante teksten hier. Ik heb een soort stress waarover er hier (nog) niet gesproken werd. Ik zit namelijk met een (in gedachten) soort bol, knijpend gevoel rond de maagstreek.
  Men verteld me dat dit de zonnevlecht is. Wanneer ik stressy ben wil ik die wel uitkotsen, het geeft zo’n slecht gevoel. Ik raak er zelf van in paniek. Nu raadt men mij –Zibrine- aan. Dit zou mijn kwaal verhelpen, mag ik daarin geloven? Ik neem anders nooit medicijnen.
  Hartelijk dank om alsook mij een woordje te schrijven, gegroet Anna

 40. Hai Anne Tanne!

  Wat een fijne informatieve site heb je, ga het zeker in de gaten houden. Ik heb wel een vraagje waar ik moeilijk een duidelijk antwoord op kan vinden, namelijk; wat is ongeveer de juiste dosering om een thee te trekken van gedroogde St Jans tegen nervositeit en neerslachtigheid?

  Ik gebruik nu een theelepeltje op iets meer dan een liter, ik neem losjes aan dat ik met zo’n verdunning niet zoveel verkeerd kon doen. Ik neem het pas op deze manier sinds 2 dagen, maar of ik op het juiste pad zit weet ik niet helemaal zeker. (Ik slik eigenlijk nooit medicatie, maar ’s avonds en soms ’s ochtends neem ik een paar drupjes valeriana.)

  Succes met je site, je gaat me hier zeker vaker vinden.

  Vriendelijke groet,
  Margriet

 41. Wat een fijn blog om te lezen! Dank! Mijn vraag is: ik zie dat mensen 2 x 600 gebruiken. Ik heb Laif 900 gekocht. Is 900 dan niet de maximumdosis en kan daar 300 bij dan? Hartelijk dank alvast. Pauline

 42. Ik had een vraagje.. ik ben 26 jaar en ik slik nu net 3 dagen sint janskruid van de tuinen. Kan het zijn dat ik op tweede dag al beter voelde of zit dit tussen mijn oren? Vandaag is de derde dag maar heb last van hoofdpijn en keelpijn.. hoort dit bij de bijwerkingen? Ik rook elke avond een jointje om te relaxen… kan dit kwaad in combinatie met de sint janskruid? zo niet.. wat kan er dan gebeuren?

 43. Vorig jaar oktober 2011 ben ik begonnen met het innemen van stj. Ik slik kyra forte 400 mg.
  Mijn depressieve klachten zijn verdwenen, maar ik bleef een opgejaagd gevoel hebben.
  De afgelopen maanden kreeg ik last van een verhoogde bloeddruk 100/150 terwijl mijn bloeddruk altijd stabiel en goed was.
  Vorige week ben ik met de ambulance met hartproblemen vervoerd naar het ziekenhuis met een bloeddruk van 150 (onderdruk) 220 (bovendruk).
  Ik heb op de hartbewaking gelegen en ben nu in behandeling om de bloeddruk te verlagen. Verder zijn ze aan het onderzoeken waar de hoge hartritme vandaan komt. Ik heb hele nare onderzoeken gehad, en ben 4 dagen opgenomen geweest. De onderzoeken gaan nu poliklinisch de oorzaak hebben ze nog niet gevonden. (ik vermoed nu dat het aan het sjk ligt,) Ik moest gelijk met het middel stoppen. Ik slik sinds een week geen sjk meer en het opgejaagde gevoel is weg.

 44. Ik ben al een tijdje met veel interesse op zoek naar informatie over Sint-Janskruid. Mijn huisarts schreef me antidepressiva voor die ik niet wil nemen, dus ik hoopte hem te kunnen laten zien dat het met dit kruid ook lukt. Deze site heeft me met al zijn wijsheid en de overtuigende informatie een paar weken geleden overtuigd.

  Omdat de huisarts nu toch blijft aandringen en ook mijn therapeute het een goed idee vond om toch met AD te beginnen, was ik beginnen twijfelen en alvast met de pillen gestopt om narigheid te vermijden. Na twee dagen overviel me een vreselijke moedeloosheid – een beetje zoals voor ik ermee begon. Zou dat effect zo snel te merken zijn? Ik ben er meteen weer ingevlogen, en ja hoor, na anderhalve dag voel ik me weer beter. Ik vraag me dus af of het aan de pillen kan liggen. Als dat zo is, ben ik helemaal overtuigd dat AD niet voor mij zal zijn.

 45. Hallo,
  Ik slikte voorheen antidepressiva vanwege hyperventilatie en onrustig/angstig gevoel. Dit heb ik 3 jaar gedaan en ben vervolgens afgebouwd. Daarna bleef ik het gevoel houden en ben ik aan de SJK nu al 7 jaar. Heeft langdurig gebruik van SJK nadelige gevolgen? Momenteel heb ik last van mijn speekselklier en deze wordt operatief verwijderd vanwege een (zoals het nu staat) goedaardig gezwel. Ik probeer te zoeken naar oorzaak. En lees wel dat sommige antidepressiva van invloed zijn op de speekselaanmaak. De SJK heeft waarschijnlijk niets met mijn probleem te maken. Maar ben wel benieuwd of langdurig gebruik van SJK schadelijk is? De reden dat ik SJK nog slik is nog steeds vanwege chronische hyperventilatie en onrustig gevoel. Het zit (zoals men zegt) tussen mijn oren, maar heb wel gevoel dat ik het met de SJK beter onder controle heb.

  1. Erik,
   Normaal gezien kan dit inderdaad: Als je sint-Janskruid zelf oogst en bv als thee gebruikt, zitten de bestanddelen ook niet in een capsule die dicht moet blijven tot in/voorbij je maag. Maar dit soort vragen stel je best aan de fabrikant van het preparaat in kwestie.

 46. Nog een vraag. Sinds ik Sint Janskruid gebruik, doe ik geen oog meer dicht. Slapeloosheid is een bekende bijwerking. Ik vroeg mij echter af of ik door moet zetten en dat de slapeloosheid waarschijnlijk wegzakt of dat ik blijkbaar overgevoelig ben en beter kan stoppen met Sint Janskruid?
  Groeten,
  Erik

  1. Hallo,

   Ik zit met hetzelfde probleem. Ik neem het nu al een week en kan al drie dagen niet meer slapen.
   Ben je uiteindelijk met SJK gestopt of is de bijwerking na een tijdje voorbijgegaan?
   Alvast bedankt voor de reactie,
   Linda

   1. Hoi Linda,

    Ik ben na 1,5 week gestopt, want het werd bij mij niet echt beter. Wellicht geldt dit niet voor jou hoor en is het een kwestie van doorzetten….sterkte in ieder geval!

    Groeten,

    Erik

 47. Beste AnneTanne,

  Fijn zo’n uitgebreide site over st. Janskruid.
  Ik slik het al jaren in de herfst- en wintermaanden. In het voorjaar bouw ik het dan af, totdat ik de blaadjes weer voel vallen (is meestal al in augustus, ook al het prachtig weer is). Zo ook dit jaar. Ik ben begin september begonnen met 300 mg en sinds een paar dagen 600 mg. En ik voel me zo somber, zo ontzettend somber, dat ik er misselijk van ben. Dit heb ik nog nooit gehad en het voelt vreselijk.
  Is verergerde depressie een bijwerking van st. Janskruid?
  En is het handiger om het door te blijven slikken ipv in de zomermaanden te doorbreken?

  hartelijk groet,
  Liesbeth

 48. Beste Anne Tanne

  Zou u mij kunnen vertellen of ik sintjanskruid oertictuur samen kan gebruiken met biergistpillen?

  Groet Lotte

  1. Hallo lotte,

   Dit lijkt me geen probleem aangezien dit twee hele verschillende producten zijn met verschillende werking. Dit zou prima te combineren zijn!

 49. Beste AnneTanne,

  Ik neem nu al 6 dagen ZIbrine Forte.
  Ik kan al twee dagen niet in slaap vallen en lig de hele nacht wakker.
  Is deze bijwerking van voorbijgaande aard?

  Alvast bedankt,
  Linda

 50. Beste Anne Tanne,

  Ik vindt u website echt heel erg leuk! Toevallig wilde ik wat informatie over een bepaald kruid opzoeken en er zijn maar zeldzame mooie persoonlijke sites met zo veel informatie op deze manier op geschreven.

  Super!

  Met vriendelijke groet,
  Jerry uit Nederland

 51. Het is een reuptake inhibitor maar GEEN mao remmer. Zou dit even goed checken zeker omdat je de eerste google hit bent.

  1. We hebben allebei ten dele gelijk:
   Het is inderdaad zo, dat het MAO-remmende effect van hypericine waarschijnlijk nauwelijks voldoende groot is, om de anti-depressieve werking te verklaren.
   Maar van hypericine is wel degelijk een MAO-remmend effect aangetoond:

   Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) activity: Early work reported in vitro inhibition of monoamine oxidase (MAO) A and B by hypericin16, as well as other components, such as xanthon and flavonols19. Thiede and Walper found both MAO and catechol-o-methyltransferase (COMT) inhibition.20 Yet these authors, along with others17, concluded that the concentrations causing inhibition were not adequate to explain antidepressant activity. Cott reported hypericin lacked significant MAO inhibition at concentrations to 10mcM14, and based upon other findings, such as a pharmacokinetics study by Staffeldt et al.38, suggested that this inhibition may not be pharmacologically relevant. – (bron)

 52. Hallo,
  Ik heb St Janskruid (capsules) gekocht voor mijn vriend, maar nu ik erover gegoogled heb en over de mogelijke bijwerkingen heb gelezen, zit ik te twijfelen of ik het hem moet geven.
  Hij heeft vaak last van depressies, vooral doordat hij in het verleden traumatische dingen heeft meegemaakt die hij nog niet heeft verwerkt. Hij heeft ook last van pessimisme en veel stress, o.a. door werk-gerelateerde zorgen. Door de stress heeft hij regelmatig last van hoofdpijn en duizeligheid (soms ook pijn bij de hartstreek). Ik wil hem dit kado geven om hem beter te laten voelen, ik wil hem natuurlijk niets iets geven dat nadelige effecten heeft. Is het wel verstandig dat ik hem dit geef? Wat raadt u mij aan? Alvast hartelijk bedankt!

 53. n huisarts heeft mij een antidepressiva voorgeschreven aangezien ik na heel veel ellende..2 x kritiek gelegen binnen 5 maanden, 2 ernstige ongelukken, letselschadeadvocaten die je het leven zuur maken ipv je helpen de juiste behandeling te kunnen volgen. Dit alles resulterende in een enorme depressie, iedere ochtend denk ik alleen maar aan doodgaan, zou ook beter voor mijn familie zijn gezien het feit ik bijna niets zelf meer kan sinds anderhalf jaar…in rolstoel met dwarsleasie en totaal kapotte schouders waaraan ik ook meerdere malen ben geoperereerd. Geheel afhankelijk van alles en iedereen, bijna geen vrienden meer terwijl ikzelf altijd voor iedereen klaar stond/sta. Ben nu begonnen met SJK sinds afgelopen donderdag, kira forte..nu lees hier nergens dat mensen last kunnen hebben van bijwerkingen. Kan iemand mij helpen alsjeblieft? Sinds het innemen van de eerste pil ben ik heel duizelig, rot gevoel in hoofd, misselijk etc, kan eigenlijk niet normaal functioneren..ook nog angst etc. Slapen gaat ook nog moeilijker, vanochtend werd ik wakker..uiteraard weer veel te vroeg na 3 uurtjes slaap. Mega depressief helaas..heb diazepam ingenomen, dit helpt wel iets..gebruik ook nog morfine maar dit kan geen absoluuut mijn enorme bijwerkingen niet verklaren. Wat moet ik nu in hemelsnaam doen? Stoppen vanwege de bijwerkingen of juist nog even doorzetten? Heb ook gelezen dat griffonia
  erg goed kan helpen, is dit vergelijkbaar met SJK en ook voor langere duur? Ik durf niet mer de antidepressiva te beginnen aangezien ik echt bang ben dat dit in een drama zou kunnen eindigen. Mijn huisarts weet niet dat ik ipv de haar voorgeschreven chemische troep ben begonnen met Kira Forte. Dit is nu dag 4 in de ochtend. Is er iemand hier die mij (34 vrouw, academisch) kan adviseren in dezen? Kan het zijn dat ik de SJK nog even langer moet gebruiken? Dat het idd kan dat je in het begin deze bijwerkingen krijgt. IK ben ten einde raad en ben single dus ook niemand hier die mij verder kan helpen, mijn familie wil ik absoluut niet belasten met deze ellende..zij hebben het moeilijk genoeg gehad. Bovendien merk ik dat ze helemaal niet met deze situatie overweg kunnen. Voordat ik begon met SJK was ik alleen erg depressief maar nu al deze bijwerkingen van een natuurlijk product en nergens lees ik dat mensen die dit gebruiken bijwerkingen ervaren. Hoop op een reactie.

 54. Kan sedinal, waarin sint-janskruid zit, maar ook meidoorn en passiebloem, helpen bij demente personen die echt ver terug in de tijd leven ((ze moeten nog de kinderen van school halen (terwijl hun kinderen zelf al grootouders zijn)of ze moeten eten maken voor de man (die al 10 jaar dood is) en ieder ogenblijk kan binnenkomen)). Ze jagen zich echt op als je ze probeert te vertellen dat de kinderen al uit huis zijn en de man overleden.
  Of is er een ander kruid dat hierbij een beetje kan helpen om ze rustiger te maken en ervoor zorgt dat die menskes geen slapeloze nachten meer hebben door het tobben over het werk dat ze denken nog te moeten doen?

 55. Kan sedinal, waarin sint-janskruid zit, maar ook meidoorn en passiebloem, helpen bij demente personen die echt ver terug in de tijd leven ((ze moeten nog de kinderen van school halen (terwijl hun kinderen zelf al grootouders zijn)of ze moeten eten maken voor de man (die al 10 jaar dood is) en ieder ogenblijk kan binnenkomen)). Ze jagen zich echt op als je ze probeert te vertellen dat de kinderen al uit huis zijn en de man overleden.
  Of is er een ander kruid dat hierbij een beetje kan helpen om ze rustiger te maken en ervoor zorgt dat die menskes geen slapeloze nachten meer hebben door het tobben over het werk dat ze denken nog te moeten doen?

 56. Beste,

  Ik neem al een jaar of 4 zibrine forte, de laatste maanden heb ik last van woedeaanvallen en mijn spijsvertering is ook heel levendig s’nachts, afwisselend met obstipatie, nu ben ik deze week aan het afbouwen en ik slaap heel veel beter en ben rustiger???
  Wat denk je?

 57. Ik heb dit kruid in de apotheker besteld als thee. Het kalmeert pijnen, maar slapen dat ik daarvan doe! Dit grenst aan het abnormale: dwz. 12h per dag. De zondag gaat dat nog wel. 1 zakje in je thermos per dag + gewone thee ech, is genoeg.Als je toch pijn hebt neem dan duivelsklauw ook in pilletjes, maar 1/2 is genoeg.

 58. ik ben 70 jaar en alle dagen gewerkt , nu zit ik echt in de put omdat ik geen werk meer heb Ik ben nog nooit ziek geweest maar 3maand geleden prostaat verwijderd Ik ben niet voor medicatie en denk om te beginnen met sint janskruid. Graag julie mening aub
  Ben echt depri en kan niet zitten niets te doen , ganse dag

  mvg Raoul

  1. Ik heb het geprobeerd, het is een uitstekende en mooie rode karmijn. Ik heb een badolie tegen psoriasis gedaan.

 59. Hallo alle kijkers online ,,,, HERPES EN HIV heeft genezing
  Twijfel iemand aan natuurlijke kruidengeneesmiddelen? Ik heb het grote belang van natuurlijke kruiden en het geweldige werk dat zij in het leven van mensen hebben gedaan, gezien. Ik vraag me af waarom mensen hun geld nog steeds uitgeven aan operaties, injecties en drugs die je helemaal niet kunnen genezen. Natuurlijke kruiden kunnen allerlei ziekte genezen, waaronder herpes, diabetici, astma, HIV, hepatitis, enz. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik was genezen van HIV en mijn tante en haar man werden genezen van herpesvirus en negatief getest na het gebruik van de kruidengeneeskunde en ik was ook genezen van hiv en getest negatief na het gebruik van de kruidengeneeskunde door dr. MOHAMMED die natuurlijke kruiden gebruikt Om verschillende soorten ziekte te genezen. Zelfs Dr. Sebi bewijst voor de hele wereld dat natuurlijke kruiden alle ziekten kunnen genezen en hij heeft talloze mensen genezen die natuurlijke kruiden gebruiken. Ik weet het is moeilijk te geloven maar is een levend getuigenis. Er is geen kwaad in het proberen van kruidengeneeskunde. Contact of email Dr.Mohammed op: herbalcure12@gmail.com (telefoon / whatsap no): +2349036036397

 60. Wat een fijne, interessante blog!
  Ik heb een klein vraagje: hoelang mag je Sint-Janskruid nemen? Dien je er naar een aantal maanden (of jaren) sowieso (al dan niet tijdelijk) mee te stoppen omdat het minder werkt of zo? Of mag je het ook gewoon ‘levenslang’ nemen?
  Alvast bedankt voor de informatie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.